หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมล้ำค่า ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลระหาน
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน
สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร

การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร

การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัย
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณีของท้องถิ่น

การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา
ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์

การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตร
ปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและ นันทนาการ

การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง สถาบันหลักของชาติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพครบวงจร และเป็นสากล

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ทันสมัยเป็นสากล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน