หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระหาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมล้ำค่า ส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย"
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลระหาน
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน
สะพาน ทางเท้า และเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ

สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร

การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร

การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัย
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณีของท้องถิ่น

การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา
ที่มีบทบาทสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์

การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย

การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการผลิตเกษตร
ปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชน
และสังคมที่เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและ นันทนาการ

การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง สถาบันหลักของชาติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา

การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นสากลรองรับ AEC เพื่อการพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นเอกภาพครบวงจร และเป็นสากล

การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทุกรูปแบบให้ทันสมัยเป็นสากล
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา

การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน