หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
บุคลากร
 
 
นายภิญโญ ดุกหลิ่ม
ปลัดเทศบาลตำบลระหาน
โทร : 085-037-9268
 
สำนักปลัด
 
นางสาววีณากร วรนาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


ว่าง
นิติกรชำนาญการ
โทร :


นายเสกสรรค์ แสงประเสริฐ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
โทร : 089-5657933


นางสาวรัตนาพร โคตรศรี
นักบริหารงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 089-7085497


นางสาววีณากร วรนาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0896315028


ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวอัจฉราพร ยาสมุทร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 087-3194842