หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 149  
 
ประกาศเทศบาลตำบลระหาน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 106  
 
มาตรการการใช้งายประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 28  
 
มาตรการปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อพัฒนา คุณภาพการดำเินงาน [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 31  
 
มาตรการการใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร [ 14 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 23  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 102  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA. 2564) [ 23 ธ.ค. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
การรายงานติดตามประเมินควบคุมภายในประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลระหานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
แผนและรายงานบริหารความเสี่ยงเทศบาลตำบลระหาน [ 2 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
   1     (2)     3      4      5