หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 


 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566  
 

วันที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลระหาน ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 โดยมี ระเบียบวาระ เรื่องพิจารณา  1. การพิจารณาการโอนเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำบี
พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์การเกษตร ตังนี้
1.1 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ชับเมอร์ส) ครบชุด ขนาดกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า
3 แรงม้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 22 V จำนวนใบพัดไม่น้อยกว่า 20 ใบพัด
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 52,000 บาท
1.2 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาล(ชับเมอร์ส) ครบชุด ขนาดกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า
ต แรงม้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 380 Vจำนวนใบพัดไม่น้อยกว่า 20 ใบพัด
จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท เป็นเงิน 135,000 บาท
2. การพิจารณาการโอนเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์สำรวจ ดังนี้
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าครุภัณฑ์
ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ จัดซื้อเทปวัดระยะไฟเบอร์กลาส ความยาว 50 เมตร
จำนวน 2 ม้วนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 3,000 บาท
3. การพิจารณาการโอนเงินในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ.2566 โดยการโอนเพิ่ม ดังนี้
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าวัสดุ
ประเภทวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 34,300 บาท
4. การพิจารณาการขอใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินตั้งจ่ายไว้รวม 219,000 บาท
โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลระหาน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 เม.ย. 2566 เวลา 15.30 น. โดย คุณ เสกสรรค์ แสงประเสริฐ

ผู้เข้าชม 6 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X