หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ข่าวสาร ทต.
 
 

 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564  
 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลระหานสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันพุธที่  14  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลระหาน
เพื่อพิจารณาขอใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน 27 โครงการ
งบประมาณรวม 4,312,521.- บาท  ดังนี้
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนานางขวัญเรือน  โคตรศรี หมู่ที่ 1  
2 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาสายบ้านนายสมใจ  ศรีจันทร์  ถึง บ้านนายอนันต์ สะอาดลออ หมู่ที่ 2 บ้านกระบวยทองใต้
3 โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านนางนวรัตน์ ลิ้มอิ่ม หมู่ที่ 2
4 โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณนานายเฉลียว ศรีสมุทร หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสนุ่นใต้
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสีทอง พรมเขียน หมู่ที่ 3
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสาวบุญเกิด – บ้านนางส้มจัด สีสุข
7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางกัญญา สุขชู ถึงบ้านนายมนัส สะทองแผน หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสนุ่นใต้
8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางสังวาล  มาคล้อง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสนุ่น
9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายจักรพันธ์  พ่วงเกิด  หมู่ที่ 5 บ้านคอปล้อง
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายตุ่น ทองสุข  หมู่ที่ 11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายนายเหนือ ดาสาลี  ถึง บ้านนางสมพร วรชินา หมู่ที่ 7 บ้านพงษ์ทองคำ
12 โครงการเสริมผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสิน แสนหาร หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสนุ่นเหนือ
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายใหม่ ทองคำโหงหมู่ที่ 8  ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งสนุ่นเหนือ
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมาลัย อิ่มแก่น หมู่ที่ 9
15 โครงการก่อสร้างถนนพูนดินพร้อมลงลูกรัง สายบ้านนายทำ ถึง บ้านนางรวม ไวที หมู่ที่ 9 บ้านใหม่คลองม่วง
16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนานธนพร  วงศ์ศิริเดชชัย หมู่ที่ 10
17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอัมพกา ภูมิเลิศ  หมู่ที่ 10
18 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายมณี มูลสัน ถึงนานายสุนทร ธูปบูชากร หมู่ที่ 1
19 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายเหว่า ศรีบ้านกรวย ถึงนานายสำริด หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งสนุ่น
20 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านนางนิตยา  คำวัง ถึงประตูวังชะโดหมู่ที่ 5
21 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายจอม  ทองดอนเหมือน ถึงบ้านนายบุญยืน เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก
22 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน น.ส. กาญจนา เอี่ยมชะโอด ถึงบ้านนายกฤษณะ เณรเถื่อน หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิก
23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางนาง  โพธิ์ทอง –นานายบุญมา หู้เต็ม หมู่ที่ 7 บ้านพงษ์ทองคำ
24 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนายสำลี กันโสม หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งสนุ่นเหนือ ถึงหมู่ที่ 2 ตำบลเทพนิมิต  
25 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายเรียบคลองม่วงฝั่งเหนือ จำนวนเงิน
26 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางศศิกัญญา  เที่ยมไผ่ – บ้านนายจำนง อินทนะ หมู่ที่ 10 บ้านคลองเจริญสุขพัฒนา
27 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านบ้านนายวินัย สุขกัลยา หมู่ที่ 2 บ้านกระบวยทองใต้ –  หมู่ที่ 10 บ้านคลองเจริญสุขพัฒนา

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 10.15 น. โดย เทศบาลตำบลระหาน

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X