หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลตำบลระหาน
ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ
ศาสนสถานในชุมชนระหาน
1
2
3
 
 

ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
นายชาญ หน่อสุริวงค์
นายกเทศมนตรีตำบลระหาน
 
 
 
 
 
 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
       
  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวสรรหาบุคลากร
   

 
กิจกรรม
ดูทั้งหมด
กิจการสภา
ดูทั้งหมด
 
 
 
     
 
ประกาศ
จากระบบ e-GP
ดูทั้งหมด
   
 


ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอรับภาพ แบบขาตั้ง ขนาด ๑๐๐ นิ้ว) จำนวน ๑ [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(ชั้นไม้) กองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๖๘๖ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจา [ 29 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน(ช่วงเทศกาลปีใหม่)ประจำปีงบป [ 22 ธ.ค. 2564 ]

   
 
     
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศ เทศบาลตำบลระหาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กพ.ถ 19-0 [ 7 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 40 
สรุปผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.63 -ก.ย.63) ประจำปีงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 89 
   
 
   
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.64 - ธ.ค.64) ประจำปีงบประมาณ 25 [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
สรุปข้อมูลสารสำคัญ ในระบบ egp ไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.64 - ธ.ค.64) ประจำปีงบประมา [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศ เทศบาลตำบลระหาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 
   
 
 
 
เว็บไซต์
เพื่อท้องถิ่นไทย
www.naxsolution.com
 
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก  
 
  หนังสือสั่งการ สถ.   ข่าวสารจาก สถ.จ.   ข่าวสารในเครือข่าย
   

   
 
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116  [ 14 ม.ค. 2565 ]
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112  [ 14 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว102 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว94  [ 14 ม.ค. 2565 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 กพส. มท 0810.3/ว88  [ 14 ม.ค. 2565 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2565 ]
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กม. มท 0804.3/ว7594  [ 14 ม.ค. 2565 ]
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.4/ว97  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด กศ. มท 0816.4/ว98 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ กสว. มท 0820.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน กศ. มท 0816.4/ว93 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว74  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญรับชมการบรรยาย หัวข้อ (กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว89 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว87  [ 13 ม.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการ ในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว75  [ 12 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) และเร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบ กสว. มท 0820.2/ว81 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ พาคิด+พาทำ การจัดการเรียนรู้วิถีบูรณาการองค์รวม เพื่อสร้างสมรรถนะและอัจฉริยะภาพเด็กไทย แห่งศตวรรษที่ 21 STEAM EDUCATION กศ. มท 0816.1/ว3178  [ 12 ม.ค. 2565 ]
สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) กศ. มท 0816.3/ว82  [ 12 ม.ค. 2565 ]
ขอเอกสารประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและทวิศึกษาของ อปท. (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว83 [เอกสารแนบ]  [ 12 ม.ค. 2565 ]
 
   
 
กพ 0023.3/ว 160 กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลุกสร้าง (ดู : 38)  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 158 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกววดเทศบาลไทย ใส่ใจลดโลกร้อน ปี 6 (ดู : 6)  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 163 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฎหมายสำหรับเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ดู : 4)  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว 155 การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) (ดู : 16)  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 122 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ดู : 11)  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 123 ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก (ดู : 6)  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 121 ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหนักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ดู : 16)  [ 11 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 11 การขยายระยะเวลาการจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (ดู : 12)  [ 10 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 57 ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ SMART SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ดู : 20) [ แนบ1 ]  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 59 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ดู : 18)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 56 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2565) (ดู : 13)  [ 7 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว 0003 การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีหน่วยงานของรัฐดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตรงกับวันหยุดราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 (ดู : 2)  [ 5 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 17 แนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 1)  [ 5 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 5 ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ (ดู : 4)  [ 4 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 6 แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 (ดู : 3)  [ 4 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 7 การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (ดู : 7)  [ 4 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.3/ว 6117 แนวทาง/คู่มือการจัดตั้งด่านชุมชน (ดู : 22)  [ 4 ม.ค. 2565 ]  
กพ 0023.5/ว6129 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวนคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู :  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว614 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 39)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว613 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS (ดู : 40)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
 
   
 
อบต.วังไทร ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการเพื่อช่วยปฏิบัติงานใ [ 30 ธ.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
อบต.เพชรชมภู ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำบลเพชรชมภูสัญจร ครั้งที [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองแม่ลาย แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.เพชรชมภู โครงการประกวดโรงเรียนป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปีงบประมาณ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.เพชรชมภู เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีกา [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองแม่ลาย ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในตำบ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการอบรมแล [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพภา [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บึงทับแรต ประชาสัมพันธ์โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.โกสัมพี แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ประชาสุขสันต์ ประกาศเผยแพร่จ้างเหมาโครงการปรับเกรดพร้อมลงลูกรังบดทับ หมู่ที่ 1 บ้านหร่ายการ้อง [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.คลองแม่ลาย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.คลองแม่ลาย ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษีและรายละเอียดอื่นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.ไทรงาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตลาดสดเทศบาลตำบลไทรงาม [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
     
 
กระดาน
สนทนา
ดูทั้งหมด
   
 
สอบรับสมัครงาน (22 มิ.ย. 2563)    อ่าน 247  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (15 มี.ค. 2564)    อ่าน 59  ตอบ 0  
ถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคีจะเสร็จตอนไหน (30 ต.ค. 2563)    อ่าน 119  ตอบ 0  
   
 
     
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
O
T
O
P
ดูทั้งหมด

จักรสานเครื่องใช้ไม่ไผ่

นาบุญ
สถานที่
สำคัญ
T
R
A
V
E
L
ดูทั้งหมด
 
 
Link ที่น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-871-589
คู่มือประชาชน
SERVICE
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวก
ในการติดต่อกับ ทต.ระหาน
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 8 มิ.ย. 2563
สำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลระหานพัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม/สาธารณูปโภค
  ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  ด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม
  งานขออนุญาตก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง
  งานทะเบียนราษฎร
  งานชำระภาษี
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT