หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ระหาน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
แผนงาน
แผนงาน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกร
เนื่องจากดินในพื้นที่เป็นดินร่วนมีดินทรายปนบางส่วนทำให้มีความ
อุดมสมบูรณ์สูงเหมาะการทำการเกษตร
ภูมิประเทศ
 
เทศบาลตำบลระหานเป็นพื้นที่ลุ่มมีคลองส่งน้ำผ่านหลายสาย
คุณภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน มีดินปนทรายบางส่วน
 
ภูมิอากาศ
 
เทศบาลตำบลระหาน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส สภาพอากาศ แบ่งเป็น 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน อากาศร้อนจัดและอบอ้าว เริ่มในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน มีฝนตกชุก เริ่มในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

วัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
 
วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม
 
วัดเกษประชาสรรค์

สำนักสงฆ์บ้านใหม่คลองม่วง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
 

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีบุญผะเหวดเทศมหาชาติ เป็นเทศกาลบุญใหญ่
ไทยอีสาน-ล้านช้างแห่งลุ่มน้ำปิง
การคมนาคม
 

มีถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1280 ตอนกำแพงเพชร - บึงสามัคคี

มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลระหาน ตามทะเบียน ประวัติถนน ปี 2561 จำนวน 29 เส้น
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงพยาบาลบึงสามัคคี
สถานพยาบาลเอกสารชน จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

คลินิกวรชัยการพยาบาลและผดุงครรภ์

คลินิกเทคนิคการแพทย์ทุ่งหลวงสนุ่นแล็บ

คลินิกแพทย์ก้องเกียติ

คลินิกหมอช้าง
ร้านขายยาทั่วไป จำนวน 2 ร้าน ได้แก่

ร้านกาญจนเวช

ร้านทุ่งสนุ่นเภสัช
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
การศึกษาในชุมชน
 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนอนุบาลบึงสามัคคี

โรงเรียนบ้านดงเย็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนระหานวิทยา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพงษ์ทองคำ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเย็น
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง
 
แหล่งน้ำ
 
แหล่งน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและประกองอาชีพเกษตรกรรม
มีจำนวน 6 สาย ดังนี้

คลองวังเจ้า ไหลผ่านหมู่ 6

คลองกระบวยทอง ไหลผ่านหมู่ 7, 8

คลองคอปล้อง ไหลผ่านหมู่ 5

คลองสามขา ไหลผ่านหมู่ 3, 4, 8

คลองม่วง ไหลผ่านหมู่ 1, 9, 10

คลองวังขอน ไหลผ่านหมู่ 2, 3, 10
ไฟฟ้าในชุมชน
 
การบริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลระหาน
อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามัคคี สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมทั่วเขตเทศบาลและภายในเขตเทศบาล มีหน่วยซ่อม
กระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งอยู่
 
การสื่อสารในชุมชน
 
ภายในเขตเทศบาลมีการให้บริการจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ในการติดต่อสื่อสาร เช่น

TOT

ทีทีแอนที

ทรู

เสาบริการสื่อสารทางโทรศัพท์ทุกเครือข่าย
ไปรษณีย์อำเภอบึงสามัคคี
ประปาในชุมชน
 
การบริการด้านการประปาในตำบลระหาน สามารถให้บริการได้
ครบและทั่วถึงทุกหมู่ จำนวน 10 หมู่บ้านแยกออกเป็น

ประปาของเทศบาลตำบลระหาน หมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
การบริการเป็นการซื้อขายสินค้าตามร้านค้าทั่วไป ร้านสะดวกซื้อต่างๆ มีดังนี้

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง

เซเว่น จำนวน 2 แห่ง

โลตัส จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าทั่วไป จำนวน 30 ร้าน
อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่

โรงเย็บผ้า      

โรงสีข้าว      
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 

พื้นที่มีการพาณิชย์ เป็นตลาดสำคัญในอำเภอบึงสามัคคี ได้แก่
ตลาด 2004 ตลาดแสงเจริญ

กลุ่มอาชีพมีการจัดตั้งลักษณะครอบครัวหรือกลุ่มต่าง ๆ เช่น ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า